English

Fesztbaum Béla

Feszt­ba­um Béla Eger­ben született. 1989-1993-ig a szen­te­si Hor­váth Mi­hály Gim­ná­zi­um iro­dal­mi-drá­mai ta­go­za­tán ta­nult. 1993-1997-ig a Szín­ház- és Film­mű­vé­sze­ti Egye­tem szín­mű­vész hall­ga­tó­ja volt, Mar­ton Lász­ló osz­tá­lyá­ban. 1997 óta a Víg­szín­ház tár­su­la­tá­nak tagja.

Az itt töltött idő alatt csaknem 70 szerepet játszott el, köztük számtalan olyan emlékezetes vagy máig is élő alakításokkal, mint például a Polonius a Hamletben, Hoffman Az álomkommandóban, Péter az Egy csók és más semmiben, vagy Gál a Játék a kastélyban című darabban, Témüller A padlásban, Csil A dzsungel könyvében és Rácz tanár úr A Pál utcai fiúkban.

2007-2009-ig a veszp­ré­mi Pan­non Egye­tem Szín­ház­tu­do­má­nyi Tan­szé­kén ta­nult, MA fo­ko­za­tot szer­zett. 2016-ban dok­to­ri (DLA) fo­ko­za­tot szer­zett a Szín­ház– és Film­mű­vé­sze­ti Egye­te­men. Dok­to­ri disszer­tá­ci­ó­ját Dit­rói Mór­ról, a Víg­szín­ház első mű­vé­sze­ti igaz­ga­tó­já­ról írta. A dolgozata később könyv formájában is meg­je­lent a Cor­vi­na Kiadó Gon­do­zá­sá­ban.

Színházi munkássága mellett televíziós műsorok, magyar és külföldi filmek, sorozatok szereplője, szinkronszínészként is dolgozik, valamint zenész-pályája is figyelemre méltó. 1999-ben meg­ala­kult a Könnyű Esti Sér­tés szí­nész­ze­ne­kar, melynek bil­len­tyű­se, gi­tá­ro­sa, ze­ne­kar­ve­ze­tő­je volt 12 éven ke­resz­tül. 2017-ben ala­pí­tó tagja volt a népszerű A GRUND – víg­szín­há­zi fiú­ze­ne­kar­nak.


Eddigi munkásságát több díjjal is elismerték az elmúlt évek során. 2011-ben Jászai Mari-díjat kapott. Színészi alakításaiért 2006-ban Hegedűs Gyula-emlékgyűrűt, 2008-ban és 2014-ben Ajtay Andor-emlékdíjat, 2013-ban Ruttkai Éva-emlékgyűrűt vehetett át. A társulatért, a Vígszínház közösségéért végzett áldozatos művészi és társadalmi munkáját 2009-ben Harsányi Zsolt-emlékdíjjal, 2012-ben és 2017-ben Roboz Imre-díjjal és 2022-ben Vígszínház-díjjal ismerték el.

Weboldal

Díjak

2006 – He­ge­dűs Gyu­la-em­lék­gyű­rű | Víg­szín­ház
2008 – Ajtay An­dor-em­lék­díj | Víg­szín­ház
2009 – Har­sá­nyi Zsolt-em­lék­díj | Víg­szín­ház
2011 – Já­szai Ma­ri-díj
2012 – Roboz Imre Mű­vé­sze­ti Em­lék­díj | Víg­szín­ház
2013 – Rutt­kai Éva-em­lék­gyű­rű | Víg­szín­ház
2014 – Ajtay An­dor-em­lék­díj | Víg­szín­ház
2017 – Roboz Imre Mű­vé­sze­ti Em­lék­díj | Víg­szín­ház
2022 – Vígszínház díj

Fesztbaum Béla