English

ÁSZF

A Vígszínház által értékesített jegyek és bérletek adásvételére, valamint a Színház és a Látogató között az előadás kapcsán létrejött jogviszonyra vonatkozó 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(a továbbiakban: „ÁSZF”) 

Hatályos 2023. március 27. napjától

 

  1. Általános rendelkezések

A Szolgáltató adatai:
A Szolgáltató neve: Vígszínház Nonprofit Kft.
Székhelye: 1137 Budapest, Szent István krt. 14.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék száma: 01-09-963645
Adószáma: 23395819-2-41
Telefonszáma: +36 1 329-39-20
E-mail címe:
szervezes@vigszinhaz.hu

Jelen ÁSZF tartalmazza a Vígszínház Nonprofit Kft. (továbbiakban: „Színház”) által a Színház játszóhelyein bemutatásra kerülő produkciókra érvényes jegyeinek és bérleteinek értékesítésére, valamint a Színház és a Látogató között az előadás kapcsán létrejött jogviszonyra, így a Jegyekkel és Bérletekkel kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, illetve az igénybe vehető kedvezményekre vonatkozó általános feltételeket.

A Színház, annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a Vevők/Látogatók egyszerű hozzáféréssel megismerhessék, a kinyomtatott jegyen/bérleten minden esetben feltünteti az ÁSZF teljes szövegének internetes elérhetőségét.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit mind a Színház, mind a Vevő, illetve Látogató az előadásra szóló Jegy megvásárlásával vagy más jogcímen történő megszerzésével (a továbbiakban: „jegyvásárlás”) a jegyvásárlás időpontjától kezdve kötelező érvényűnek fogadja el.

Jelen ÁSZF a Színház által értékesített Jegyekre és Bérletekre, illetve a Színház által bemutatott Előadások megtekintésére, illetve a Játszóhelyeken (Vígszínház, Pesti színház) megtartott rendezvényekre terjed ki.

Az ÁSZF értékesítésre vonatkozó rendelkezései nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a Vevő értékesítésre vonatkozó szerződés alapján harmadik féltől (Interticket Kft., Jegymester Kft.) vásárol jegyet, bérletet. Ezen esetekben a megvásárolt jegyre vagy bérletre a harmadik fél által megadott feltételek az irányadóak.

Ideiglenes szabályok a COVID-19 fertőzés okozta humánjárvány terjedésének megakadályozása érdekében.

A járványügyi készültség alatt a Színház mindazon Játszóhelyein, ahol az Előadás megtartására zárt térben kerül sor (pl. Vígszínház, Pesti Színház valamennyi színpada), úgy a Látogató a jelen ÁSZF általános szabályai mellett az alábbi különleges szabályokat is köteles betartani.

 • Az Előadásra érkező Látogató számára orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk viselése kötelező úgy, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. E követelményt nem kell alkalmazni a hatodik életévét be nem töltött kiskorúra, illetve arra a személyre, akinek fizikai vagy egészségi állapota a maszk viselését nem teszi lehetővé. A Játszóhelyeken üzemelő vendéglátó üzletben megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása ideje alatt a maszkviselés mellőzhető. Ezen különleges szabály legkésőbb addig marad hatályban, míg a közigazgatási szervek ügyfelek részére nyitva álló területére vonatkozó védelmi szabályok szerint a maszk használata kötelező marad. .  
 • A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6. § (2a) bekezdése alapján az Előadáson nézőként kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt. A Korm. rendelet szabályai szerint koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (védettségi igazolvány) bemutatásával igazolja. A Korm. rendelet szabályai szerint a Színház köteles annak a nézőnek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát a Korm. rendeletben meghatározott módon nem igazolja..       

Az itt meghatározott ideiglenes szabályok visszavonásig, előreláthatólag a járványügyi készültség megszűnéséig alkalmazandóak, melyről a Színház honlapján és hírleveleiben külön is értesíti a Látogatókat, Vásárlókat.

 1.      2. Értelmező rendelkezések

2.1. ÁSZF: azon általános szerződési feltételek, melyeket a Színház a produkcióira érvényes Jegyek és Bérletek megvásárlása és felhasználása vonatkozásában, a jelen dokumentumban rögzít, és amely feltételek betartása a Vevő, illetve Látogató részéről kötelező.

2.2. Jegy, Bérlet: a Színház által vagy a Színház szervezésében megvalósuló Produkció megtekintésére feljogosító dokumentum, a vásárlás módjától és a fizikai megjelenéstől függetlenül.

2.3. Előadás/Produkció: prózai, zenés, táncos színpadi művek személyes előadóművészi teljesítménnyel, közönség jelenlétében történő nyilvános bemutatása.

2.4. Játszóhely: a Színház által előre megjelölt és közzétett helyszín, ahol az Előadásra vonatkozó Jegy vagy Bérlet érvényesítésével az Előadás megtekinthető.

2.5. Vevő: a Színház által értékesített jegyet vagy bérletet megvásárló természetes vagy jogi személy.

2.6 Látogató: az érvényes Jegyet vagy Bérletet előadás megtekintése céljából felhasználó természetes személy.

 1. 3. A szerződés tárgya

A Színház által, annak értékesítési helyein vásárlásra felkínált Jegyek és Bérletek, melyek tulajdonságai és jellemzői a Jegyen vagy Bérleten olvashatók, továbbá megvásárlásuk és felhasználásuk általános feltételei az ÁSZF-ben találhatók.

A Színház által vagy a Színház szervezésében megvalósuló Előadásokra a Színház érintett szervezeti egységeinél, jegypénztárainál, valamint szerződéses partnereknél vagy interneten keresztül lehet Jegyeket vagy Bérleteket vásárolni.

 1. 4. Vételár és fizetési feltételek

4.1. A vételár a Jegyeken és Bérleteken, valamint az ezekre vonatkozó közleményeken feltüntetett ár, amely tartalmazza a hatályos jogszabályokban megjelölt mértékű általános forgalmi adót is. A Színház minden évadban közzéteszi a játszóhelyeire vonatkozó jegy-és bérletárakat, melyet jogosult egyoldalúan módosítani. 

4.2. Vevő az aktuális jegyárakról az alábbi módon tájékozódhat: (i) a Színház honlapján (www.vigszinhaz.hu), (ii) telefonon, vagy személyesen a Színház jegyértékesítési pontjain (a játszóhelyek jegypénztáraiban, ill. a Vígszínház közönségforgalmi területén kialakított jegyárusító pultnál) vagy a Színház Szervezési irodájában, továbbá a Színház javára jegy- és bérletértékesítést végző harmadik személyeknél.

4.3. A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén készpénzzel, utalvánnyal vagy bankkártyával történhet, melyek közül Vevőnek lehetősége van választani. A Vevő a vásárlás végén papír alapú Bérletet vagy papír alapú Jegyet kap (interneten történő váráslás esetén elektronikus bizonylatot), melyet a jelen ÁSZF szabályai szerint jogosult felhasználni. A Színház szerződéses partnerek számára soron kívüli jegyvásárlási lehetőséget biztosít, ezen szolgáltatás külön díj ellenében vehető igénybe.

4.4. A pótszékek és az állójegyek az adott Előadás szerinti Játszóhely jegypénztárában kerülnek értékesítésre. 

A Színház a pótszékek értékesítését csak az Előadás előtt egy héttel kezdi meg, kizárólag abban az esetben, ha nincs már eladható hely az adott Előadásra. Kivételt képez, ha a Látogató mozgásában korlátozott, és ez indokolja a földszinti helyfoglalást, illetve, ha nagy létszámú csoportos rendelés teljesítéséhez kiegészítő jegyekre van szükség.

Állójegyek vásárlására akkortól van lehetőség, ha nincs több hozzáférhető ülőhely, illetve pótszék.  

4.5. 3 éves kor alattiak számára nem kell helyre szóló jegyet vásárolni. 3 éves kor alatti gyermek a Színház jegypénztárában megváltható kiegészítő jeggyel bevihető az Előadásra.

4.6. A Színház által fizetésre elfogadott utalványokról a Vevő a Színház jegypénztárában, szervezési irodájában, illetve a Színház honlapján tájékozódhat. A Színház technikai akadályok miatt adott napon megtagadhatja utalványok elfogadását.

4.7. Tájékoztatjuk, hogy Vígutalvánnyal való fizetés esetén számlát nem áll módunkban kiállítani, mert a vonatkozó számlát a Vígutalvány vásárlása során bocsátjuk a Vevő rendelkezésére.

 1. 5. Vevő és Látogató jogai és kötelezettségei

5.1. Az adott Előadás megtekintéséhez a Látogatónak az Előadás kezdetekor a megtekinteni kívánt Előadásra érvényes Jeggyel vagy Bérlettel kell rendelkeznie. A Látogató a Jegyét vagy Bérletét köteles annak érvényességének megvizsgálása céljából az erre feljogosított személynek bemutatni.

5.2. Az Előadás látogatására feljogosító Bérlet vagy Jegy szabadon átruházható, de a személyhez kapcsolódó kedvezmény csak ugyanezen jogosultság megléte esetén érvényes az új tulajdonosra. Az átruházással a Jegyet vagy Bérletet megszerző Látogató elfogadja, hogy az Előadás lebonyolítására a jelen ÁSZF rendelkezései szerint kerül sor.

5.3. A Bérlet vagy Jegy a feltüntetett Előadásra egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt.

5.4. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Jegyek pótlására nincs lehetőség. Bérlet esetében a szabad felhasználású Bérleteket nem áll módunkban pótolni. A vígszínházi, pesti színházi, ill. a kombinált, de nem szabad felhasználású Bérletek pótlása a Színház szervezési irodájában díjmentesen elérhető.

5.5. Az érvényes Jeggyel, Bérlettel rendelkező Látogató jogosult az adott Előadás játszóhelyén tartózkodni, a kiszolgáló létesítményeket, berendezéseket használni, az Előadáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni. A Színház az egyes szolgáltatások igénybevételét jogosult díjazáshoz kötni.

5.6. A Látogató a Jegyén, Bérletén feltüntetett sor és székszámnak megfelelő helyen köteles helyet foglalni. A megfelelő ülőhely elfoglalásában ültetők segítik a Látogatók eligazodását. Amennyiben a Látogató a helyét nem találja, úgy köteles az ültetők segítségét igénybe venni.

5.7. Az Előadásra szóló jegyek egy része olyan helyre szól, ahonnan a színpadi rálátás korlátozott. A Jegy vásárlásakor a Színház tájékoztatást ad erről a körülményről, továbbá ezen Jegyek ellenértékének meghatározása is ennek figyelembevételével történik. Az Előadást követően a korlátozott színpadi rálátás miatt nincs helye panasznak, a Színház nem téríti vissza a jegy árát és egyéb módon sem biztosít kompenzációt. 

5.8. Az Előadásra késve érkező Látogató a helyét a megkezdődött előadás zavarása nélkül, kizárólag az ültető irányításával vagy kíséretében, vagy pedig a szünetben foglalhatja el.
A Házi Színpadon tartott előadásokra késve érkező nézőket nem áll módunkban beengedni, mivel a játszóhely adottságai miatt nem lehetséges az előadás megzavarása nélkül helyet foglalni.   

5.9. A Színház előadásait minden Látogató a saját felelősségére tekintheti meg. A Látogató köteles a Játszóhely helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található   eszközöket, berendezéseket, és magát az épületet.

5.10. A Játszóhely területén elhagyott értéktárgyakért a Színház nem vállal felelősséget. A Látogató köteles a Játszóhelyen rendelkezésre álló ruhatárat igénybe venni. A ruhatár díjazás (készpénz) ellenében vehető igénybe. Vígszínházi páholyba szóló jegy esetén a Látogató a ruhatár igénybevételére nem köteles.  Amennyiben a Látogató olyan értékes tárggyal érkezik, melyet nem kíván elhelyezni a ruhatárban, és méreténél fogva a nézőtéri biztonságos elhelyezés megoldható (pld. a szék alatt), úgy annak leadása nem kötelező.

5.11. Az Előadás alatt a kép- és hangrögzítő eszközök, valamint mobiltelefonok használata szigorúan tilos. Amennyiben munkatársaink azt tapasztalják, hogy ezen tilalmakat - különösen a mobiltelefonok bármilyen célú használatának tilalmára vonatkozó szabályt - a Látogató megszegi, jogosultak a Látogatót a nézőtér elhagyására kötelezni. Ebben az esetben a Látogató sem a Jegy árának visszatérítésére, sem egyéb kompenzációra nem jogosult.

5.12. A Játszóhelyekre biztonságra veszélyes, és/vagy a közönséget zavaró tárgyat, továbbá a nézőtérre ételt és italt bevinni tilos. A Játszóhely területén csak a helyszínen vásárolt étel és ital fogyasztható.

5.13. Rendkívüli esemény (pl. tűz, bombariadó) esetén a Látogató köteles betartani a Színház dolgozóinak utasításait, valamint a Játszóhely kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni. A Színház dolgozóinak intézkedései a Látogatóra nézve kötelező érvényűek.

5.14. A Színház a műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartja. A Színház minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az Előadás esetleges meghiúsulása esetén a Vevőt/Látogatót tájékoztassa és a Jegyek visszaváltását elősegítse. Amennyiben a Színház az előadást nem tudja az eredetileg meghirdetett időpontban megtartani, de az előadás a későbbiekben pótlásra kerül, a jegykezelésre (a jegyek visszaváltása, másik jegyre vagy ajándékutalványra való átváltása) az előadás pótidőpontjának kihirdetésétől számított 14 napon belül az eredeti Jegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A visszaváltás a Jegy teljes árán történik, a Jegy árán felül a Színház semmilyen további költség vagy kár megtérítésére nem köteles.

5.15. Az előadás elmaradása esetén, a Színház az előadás elmaradásának tényéről a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb az előadás megkezdése előtt 1 órával értesítést tesz közzé a www.vigszinhaz.hu internetcímen. Amennyiben a Vevő a Jegy vásárlása során megadja az e-mail címét, úgy erre az e-mai címre a Színház a fenti határidővel közvetlenül is értesítést küld. Amennyiben a Színház honlapján a változásról szóló közlés hitelt érdemlően (esetnapló) megtörtént, úgy a közlemény megvalósultnak tekintendő. A felhívás nem ismeretéből eredő kárigény a Színházzal szemben nem érvényesíthető.

5.16. Amennyiben az Előadás elmaradását a Színház ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozza, és nem elvárható, hogy a körülményt a Színház elkerülje (pl. közlekedési, időjárási, egészségügyi vészhelyzet) a Színház a Jegyeket az 5.14. pont szabályai szerint visszaváltja, azonban a Vevő/Látogató a Jegy árán felül egyéb igény (kártérítés, sérelemdíj stb.) érvényesítésére nem jogosult. 

5.17. A Színház fenntartja magának a jogot arra, hogy technikai, biztonsági, művészi, vagy egyéb, előre nem látott körülmény miatt meghatározott nézőtéri helyeket a Jegy vagy Bérlet megvásárlását követően a Látogatók elől elzárjon. Ebben az esetben a Színház az érintett Vevőknek - amennyiben vásárláskor elérhetőséget megadtak - értesítést küld, és a lehetőségekhez képest minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az érintett Látogatók a kiesett helyekkel egyenértékű helyről tekinthessék meg az Előadást.

 1. 6. Az elállás joga

6.1. A Színház a megvásárolt Jegyeket és Bérleteket nem váltja vissza, nem cseréli be. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése l) pontja alapján az elállási jog, illetve felmondási jog nem gyakorolható, ha a szolgáltatás egy meghatározott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Erre tekintettel a jelen ÁSZF alapján történő jegyértékesítés tekintetében nem alkalmazandó a Kormányrendelet 20. §-a szerinti, a fogyasztókat egyébként megillető elállási és felmondási jog.

6.2. A Jegyek visszaváltására műsorváltozás és az Előadás elmaradásának esetében van lehetőség.

6.3. Amennyiben Vevő a Jegyet online felületen vásárolta meg, úgy az elállásra az online felületet üzemeltető harmadik személy, illetve a Jegy értékesítőjének üzletszabályzata az irányadó (a Vígszínház honlapján keresztül indított vásárlás esetén a https://vigszinhaz.jegy.hu/aszf weboldalon érhető el az irányadó üzletszabályzat).
 

 1. 7. Adatvédelem

7.1. A Színház az értékesítés során birtokába jutott adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendeletének („Rendelet”) szabályai szerint kezeli. A Színház részletes adatvédelmi tájékoztatóját és az érintetti jogokkal kapcsolatos tájékoztatást a vigszinhaz.hu/adatvédelem webcímen érheti el.  

7.2. A Vevő a Bérlet vagy a Jegy megvásárlása során személyes adatait nem köteles megadni. Amennyiben a Vevő értesítési címet (e-mail) nem ad meg, úgy lemond arról a lehetőségről, hogy őt a Színház az Előadás elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy egyéb szempontból fontos körülményről közvetlen és azonnali értesítésben tájékoztassa.

7.3. Amennyiben a Vevő feliratkozik a Színház hírlevelére, úgy tudomásul veszi, hogy a Színház saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vevő – leiratkozással – bármikor megtilthatja.

 1. 8. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

A Színház honlapján elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Színházat, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Színház, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 1. 9. Panaszkezelés

 9.1. A Vevő/Látogató a jegy- és bérletértékesítéssel, illetve az Előadással kapcsolatos panaszait, észrevételeit az alábbi helyen, elérhetőségeken jelezheti:

Szervezési Iroda

Címe: 1136 Budapest, Pannónia u. 8.
Telefonszáma: +36 1 329-39-20
E-mail címe: szervezes@vigszinhaz.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 10.00-18.00;

 9.2. A Vevő/Látogató a jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatással közvetlen kapcsolatban álló panaszát szóban vagy írásban közölheti a Színházzal. A Színház a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vevő/Látogató a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Színház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevőnek/Látogatónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek/Látogatónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 9.3. Az írásbeli panaszt a Színháza beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vevőnek/Látogatónak megküldi, elsősorban a Vevő/Látogató által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Színház indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Színház köteles a Vevőt/Látogatót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Az illetékes béléltető testület adatai:

 Budapesti Békéltető testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: +36 1 488-21-86
Telefon: +36 1-488-21-31

 

 1. 10. Jegyirodával kapcsolatos információk

 Vígszínház - jegypénztár
1137 Szent István krt. 14.
Tel: 329-23-40
Nyitvatartás: 11.00-19.00

Vígszínház előcsarnok

Jegyvásárlás az előadások ideje alatt a földszinti előcsarnokban kialakított jegyárusító helyen.

Pesti Színház - jegypénztár
1052 Váci utca 9.
Tel: 266-55-57
Nyitvatartás: keddtől vasárnapig 15.00-19.00

Szervezési Iroda
1136 Pannónia u. 8.
Tel: 329-39-20
Nyitvatartás: hétfőtől-péntekig: 10.00-18.00;

11. Jegyirodával kapcsolatos információk 

A Szeget szeggel című előadás színpadi ülőhelyeivel kapcsolatos felhasználási feltételek

A helyeket csak az a néző foglalhatja el, aki elolvasta és elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A néző a jegy megváltásával köteles az alábbi szabályok betartására:

A színpadra szóló jegyek érvényesítése a Vígszínház előcsarnokában történik.
A jegyszedő ad tájékoztatást a „találkozási pont” helyszínéről (földszinti jobb oldali „A” ruhatár előtti pont).
A „találkozási pont”-ra legkésőbb az előadás meghirdetett kezdési időpontja előtt 5 perccel szükséges megérkezni (19:00 órás kezdési idő esetén 18:55-ig). A késve érkezőket nem áll módunkban a színpadra ültetni.
A ruhatár használata kötelező, a színpadra kabát vagy táska nem vihető be.
A színpadi helyek elfoglalása kizárólag ügyelő és nézőtéri dolgozó segítségével lehetséges a kijelölt „találkozási pont”-ról.
Az előadás szünetének idejére a színpadot el kell hagyni, majd a „találkozási pont”-on” ismét gyülekezni a második felvonás megkezdése előtt. A késve érkezőknek nem áll módjukban a színpadi helyekre visszaülni.
Figyelem! 

A színpadi ülőhely a forgószínpadra került telepítésre. Az előadás alatt a forgószínpad forog, a forgószínpad mozgása alatt előfordulhat szédülés, rosszullét. A színpadi ülőhelyek „mobil” lelátókon találhatóak, mely lelátók kézi mozgatással az előadás egyes jeleneteiben a rajta ülő nézőkkel együtt mozgatásra kerülnek. Tériszonnyal, vagy rendszeres szédüléssel küzdők számára a színpadi ülőhelyek igénybevétele nem ajánlott!

A színpadi ülőhelyek alacsony komforttal rendelkeznek.
A színpadon rövid szoknya viselése nem javasolt.
Az ülőhelyek megközelítése és adottságai miatt kényelmes öltözet javasolt. Magassarkú cipő, papucs viselése nem ajánlott.
A színpad hőmérsékletének ingadozása miatt kérjük a megfelelő öltözet viselését. Az előadás megkezdésekor a színpadon 19-20°C a hőmérséklet, az előadás alatt 20-21°C.
Tilos a színpadra ételt és italt felvinni!
A mobiltelefonokat a helyek elfoglalása előtt kötelező kikapcsolni!
Személyes tárgyak, pulóver, sál stb. csak ölben tarthatók az előadás alatt, az ülőhelyek melletti tárolás nem lehetséges. 

12. Záró rendelkezések 

 12.1. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében, valamint az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadók.