English

ÁSZF

A Vígszínház által értékesített jegyek és bérletek adásvételére, valamint a Színház és a Látogató között az előadás kapcsán létrejött jogviszonyra vonatkozó
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(a továbbiakban: „ÁSZF”) 
Hatályos 2019. aug 1. napjától

 1. Általános rendelkezések

A Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve: Vígszínház Nonprofit Kft.
Székhelye: 1137 Budapest, Szent István krt. 14.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék száma: 01-09-963645
Adószáma: 23395819-2-41
Telefonszáma: +36 1 329-39-20
E-mail címe:
szervezes@vigszinhaz.hu

Jelen ÁSZF tartalmazza a Vígszínház Nonprofit Kft. (továbbiakban: „Színház”) által a Színház játszóhelyein bemutatásra kerülő produkciókra érvényes jegyeinek és bérleteinek értékesítésére, valamint a Színház és a Látogató között az előadás kapcsán létrejött jogviszonyra, így a Jegyekkel és Bérletekkel kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, illetve az igénybe vehető kedvezményekre vonatkozó általános feltételeket.

A Színház, annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a Vevők/Látogatók egyszerű hozzáféréssel megismerhessék, a kinyomtatott jegyen/bérleten minden esetben feltünteti az ÁSZF teljes szövegének internetes elérhetőségét.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit mind a Színház, mind a Vevő, illetve Látogató az előadásra szóló Jegy megvásárlásával vagy más jogcímen történő megszerzésével (a továbbiakban: „jegyvásárlás”) a jegyvásárlás időpontjától kezdve kötelező érvényűnek fogadja el.

Jelen ÁSZF a Színház által értékesített Jegyekre és Bérletekre, illetve a Színház által bemutatott Előadások megtekintésére, illetve a Játszóhelyeken (Vígszínház, Pesti színház) megtartott rendezvényekre terjed ki.

Az ÁSZF értékesítésre vonatkozó rendelkezései nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a Vevő értékesítésre vonatkozó szerződés alapján harmadik féltől (Interticket Kft., Jegymester Kft) vásárol jegyet, bérletet. Ezen esetekben a megvásárolt jegyre vagy bérletre a harmadik fél által megadott feltételek az irányadóak.

 1.      Értelmező rendelkezések

2.1. ÁSZF: azon általános szerződési feltételek, melyeket a Színház a produkcióira érvényes Jegyek és Bérletek megvásárlása és felhasználása vonatkozásában, a jelen dokumentumban rögzít, és amely feltételek betartása a Vevő illetve Látogató részéről kötelező.

2.2. Jegy, Bérlet: a Színház által vagy a Színház szervezésében megvalósuló Produkció megtekintésére feljogosító dokumentum, a vásárlás módjától és a fizikai megjelenéstől függetlenül.

2.3. Előadás/Produkció: prózai, zenés, táncos színpadi művek személyes előadóművészi teljesítménnyel, közönség jelenlétében történő nyilvános bemutatása.

2.4. Játszóhely: a Színház által előre megjelölt és közzétett helyszín, ahol az Előadásra vonatkozó jegy vagy bérlet érvényesítésével az Előadás megtekinthető.

2.5. Vevő: a Színház által értékesített jegyet vagy bérletet megvásárló természetes vagy jogi személy.

2.6 Látogató: az érvényes jegyet vagy bérletet előadás megtekintése céljából felhasználó természetes személy.

 1. A szerződés tárgya

A Színház által, annak értékesítési helyein vásárlásra felkínált jegyek és bérletek, melyek tulajdonságai és jellemzői a jegyen vagy bérleten olvashatók, továbbá megvásárlásuk és felhasználásuk általános feltételei az ÁSZF-ben találhatók.

A Színház által vagy a Színház szervezésében megvalósuló Előadásokra a Színház érintett szervezeti egységeinél, jegypénztárainál, valamint szerződéses partnereknél vagy interneten keresztül lehet jegyeket vagy bérleteket vásárolni.

 1. Vételár és fizetési feltételek

4.1. A vételár a Jegyeken és Bérleteken, valamint az ezekre vonatkozó közleményeken feltüntetett ár, amely tartalmazza a hatályos jogszabályokban megjelölt mértékű általános forgalmi adót is. A Színház minden évadban közzéteszi a játszóhelyeire vonatkozó jegy-és bérletárakat, melyet jogosult egyoldalúan módosítani. 

4.2. Vevő az aktuális jegyárakról az alábbi módon tájékozódhat: (i) a Színház honlapján (www.vigszinhaz.hu), (ii) telefonon, vagy személyesen a Színház jegyértékesítési pontjain (a játszóhelyek jegypénztáraiban, ill. Allee beváráslóközpontba kihelyezett pénztárban) vagy a Színház értékesítési irodájában, továbbá a Színház javára jegy- és bérletértékesítést végző harmadik személyeknél.

4.3. A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén készpénzzel, utalvánnyal vagy bankkártyával történhet, melyek közül Vevőnek lehetősége van választani. A Vevő a vásárlás végén papír alapú Bérletet vagy papír alapú Jegyet kap (interneten történő váráslás esetén elektronikus bizonylatot), melyet a jelen ÁSZF szabályai szerint jogosult felhasználni. 

4.4. A Színház által fizetésre elfogadott utalványokról a Vevő a Színház jegypénztárában, szervezési irodájában, illetve a Színház honlapján tájékozódhat. A Színház technikai akadályok miatt adott napon megtagadhatja utalványok elfogadását.

4.5. Tájékoztatjuk, hogy Vígutalvánnyal való fizetés esetén számlát nem áll módunkban kiállítani, mert a vonatkozó számlát a Vígutalvány vásárlása során bocsátjuk a vásárló rendelkezésére.

 1. Vevő és Látogató jogai és kötelezettségei

5.1. Az adott Előadás megtekintéséhez a Látogatónak az Előadás kezdetekor a megtekinteni kívánt Előadásra érvényes Jeggyel vagy Bérlettel kell rendelkeznie. A Látogató a Jegyét vagy Bérletét köteles annak érvényességének megvizsgálása céljából az erre feljogosított személynek bemutatni.

5.2. Az Előadás látogatására feljogosító Bérlet vagy Jegy szabadon átruházható, de a személyhez kapcsolódó kedvezmény csak ugyanezen jogosultság megléte esetén érvényes az új tulajdonosra. Az átruházással a Jegyet vagy Bérletet megszerző Látogató elfogadja, hogy az Előadás lebonyolítására a jelen ÁSZF rendelkezései szerint kerül sor.

5.3. A Bérlet vagy Jegy a feltüntetett Előadásra egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt.

5.4. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Jegyek pótlására nincs lehetőség. Bérlet esetében a szabad felhasználású Bérleteket nem áll módunkban pótolni. A vígszínházi, pesti színházi, ill. a kombinált, de nem szabad felhasználású Bérletek pótlása a Színház szervezési irodájában díjmentesen elérhető.

5.5. Az érvényes Jeggyel, Bérlettel rendelkező Látogató jogosult az adott Előadás játszóhelyén tartózkodni, a kiszolgáló létesítményeket, berendezéseket használni, az Előadáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni. A Színház az egyes szolgáltatások igénybevételét jogosult díjazáshoz kötni.

5.6. A Látogató a Jegyén, Bérletén feltüntetett sor és székszámnak megfelelő helyen köteles helyet foglalni. A megfelelő ülőhely elfoglalásában ültetők segítik a Látogatók eligazodását.

5.7. Az Előadásra késve érkező Látogató a helyét a megkezdődött előadás zavarása nélkül, kizárólag az ültető irányításával vagy kíséretében, vagy pedig a szünetben foglalhatja el. 

5.8. A Színház előadásait minden Látogató a saját felelősségére tekintheti meg. A Látogató köteles a játszóhelyek helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található   eszközöket, berendezéseket, és magát az épületet.

5.9. A Játszóhelyek területén elhagyott értéktárgyakért a Színház nem vállal felelősséget. A Látogató köteles a Játszóhelyen rendelkezésre álló ruhatárat igénybe venni. A ruhatár díjazás (készpénz) ellenében vehető igénybe. Vígszínházi páholyba szóló jegy esetén a Látogató a ruhatár igénybevételére nem köteles.  Amennyiben a Látogató olyan értékes tárggyal érkezik, melyet nem kíván elhelyezni a ruhatárban, és méreténél fogva a nézőtéri biztonságos elhelyezés megoldható (pld. a szék alatt), úgy annak leadása nem kötelező.

5.10. A Színház előadásain bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos. Kép- és hangfelvétel készítése és felhasználása szerzői jogi jogkövetkezményeket von maga után. Amennyiben a Látogató felszólítás ellenére sem hagy fel a rögzítéssel, a Látogatót a nézőtéri felügyeletnek vagy a Színház által erre felkért személynek jogában áll távozásra felszólítani. Az önhibára visszavezethető távozás vagy eltávolítás miatt a Jegy árát a Színház nem köteles visszatéríteni.

5.11. A Játszóhelyekre biztonságra veszélyes, és/vagy a közönséget zavaró tárgyat, továbbá a nézőtérre ételt és italt bevinni tilos. A Színház területén csak a helyszínen vásárolt étel és ital fogyasztható.

5.12. Rendkívüli esemény (pl. tűz, bombariadó) esetén a Látogató köteles betartani a Színház dolgozóinak utasításait, valamint a Játszóhely kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni. A Színház dolgozóinak intézkedései a Látogatóra nézve kötelező érvényűek.

5.13. A Színház a műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartja. A Színház minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az Előadás esetleges meghiúsulása esetén a Vevőt/Látogatót tájékoztassa és a Jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vevő/Látogató tudomásul veszi, hogy az Előadás elmaradása esetén a Jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Színház határozza meg. A Színház közzéteszi a www.vigszinhaz.hu honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat. A visszaváltásra a Színház által megadott időben, általában a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti Jegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A visszaváltás a Jegy teljes árán történik, a Jegy árán felül a Színház semmilyen további költség vagy kár megtérítésére nem köteles.

5.14. Az előadás elmaradása esetén, a Színház az előadás elmaradásának tényéről a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb az előadás megkezdése előtt 1 órával értesítést tesz közzé a www.vigszinhaz.hu internetcímen. Amennyiben a Vevő a Jegy vásárlása során megadja az e-mail címét, úgy erre az e-mai címre a Színház a fenti határidővel közvetlenül is értesítést küld. Amennyiben a Színház honlapján a változásról szóló közlés hitelt érdemlően (esetnapló) megtörtént, úgy a közlemény megvalósultnak tekintendő. A felhívás nem ismeretéből eredő kárigény a Színházzal szemben nem érvényesíthető.

5.15. Amennyiben az előadás elmaradását a Színház ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozza, és nem elvárható, hogy a körülményt a Színház elkerülje, az értesítés elmaradásáért a Színház felelősséget nem vállal.

 1. Az elállás joga

6.1. A Színház a megvásárolt Jegyeket és Bérleteket nem váltja vissza, nem cseréli be. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése l) pontja alapján az elállási jog, illetve felmondási jog nem gyakorolható, ha a szolgáltatás egy meghatározott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Erre tekintettel a jelen ÁSZF alapján történő jegyértékesítés tekintetében nem alkalmazandó a Kormányrendelet 20. §-a szerinti, a fogyasztókat egyébként megillető elállási és felmondási jog.

6.2. A Jegyek visszaváltására műsorváltozás és az előadás elmaradásának esetében van lehetőség.

6.3. Amennyiben Vevő a Jegyet online felületen vásárolta meg, úgy az elállásra az online felületet üzemeltető harmadik személy, illetve a Jegy értékesítőjének üzletszabályzata az irányadó (a Vígszínház honlapján keresztül indított vásárlás esetén a https://vigszinhaz.jegy.hu/aszf weboldalon érhető el az irányadó üzletszabályzat).

 1. Adatvédelem

7.1. A Színház az értékesítés során birtokába jutott adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendeletének („Rendelet”) szabályai szerint kezeli. A Színház részletes adatvédelmi tájékoztatóját és az érintetti jogokkal kapcsolatos tájékoztatást a vigszinhaz.hu/adatvédelem webcímen érheti el.  

7.2. A Vevő a Bérlet vagy a Jegy megvásárlása során személyes adatait nem köteles megadni. Amennyiben a Vevő értesítési címet (e-mail) nem ad meg, úgy lemond arról a lehetőségről, hogy őt a Színház az Előadás elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy egyéb szempontból fontos körülményről közvetlen és azonnali értesítésben tájékoztassa.

7.3. Amennyiben a Vevő feliratkozik a Színház hírlevelére, úgy tudomásul veszi, hogy a Színház saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vevő – leiratkozással – bármikor megtilthatja.

 1. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

A Színház honlapján elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Színházat, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Színház, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 1. Panaszkezelés

9.1. A Vevő/Látogató a jegy- és bérletértékesítéssel, illetve az Előadással kapcsolatos panaszait, észrevételeit az alábbi helyen, elérhetőségeken jelezheti:

Szervezési Iroda

Címe: 1136 Budapest, Pannónia u. 8.
Telefonszáma: +36 1 329-39-20
E-mail címe:
szervezes@vigszinhaz.hu
Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 10.00-18.00; péntek: 10.00-17.00

9.2. A Vevő/Látogató a jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatással közvetlen kapcsolatban álló panaszát szóban vagy írásban közölheti a Színházzal. A Színház a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vevő/Látogató a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Színház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevőnek/Látogatónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek/Látogatónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

9.3. Az írásbeli panaszt a Színháza beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vevőnek/Látogatónak megküldi, elsősorban a Vevő/Látogató által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Színház indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Színház köteles a Vevőt/Látogatót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Az illetékes béléltető testület adatai:

Budapesti Békéltető testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: +36 1 488-21-86
Telefon: +36 1-488-21-31

 1. Jegyirodával kapcsolatos információk

Vígszínház - jegypénztár
1137 Szent István krt. 14.
Tel: 329-23-40
Nyitva tartás: 11.00-19.00

Vígszínház előcsarnok
Jegyvásárlás az előadások ideje alatt a földszinti előcsarnokban kialakított jegyárusító helyen.

Pesti Színház - jegypénztár
1052 Váci utca 9.
Tel: 266-55-57
Nyitva tartás: 13.00-19.00

Szervezési Iroda
1136 Pannónia u. 8.
Tel: 329-39-20
Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 10.00-18.00; péntek: 10.00-17.00

Allee Bevásárlóközpont - 2. emelet
1117 Október huszonharmadika utca 8-10.
Tel: 06-30-519-3619
Nyitva tartás: hétfőn zárva, keddtől péntekig 11 és 19 óra, szombaton és vasárnap 10 és 18 óra között.

A Vígszínház és Pesti Színház jegypénztáraiban az előadás kezdete előtt fél órával a jegyelővétel szünetel.

 1. Záró rendelkezések

11.1. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében, valamint az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadók.

 

Még ajánljuk

Kapcsolat

Vígszínház - jegypénztár
1137 Szent István krt. 14.
Tel: 329-23-40
Nyitvatartás: 10.00 - 19.30

Vígszínház előcsarnok
Jegyvásárlás az előadások ideje alatt a földszinti előcsarnokban kialakított jegyárusító helyen.

Pesti Színház - jegypénztár
1052 Váci utca 9.
Tel: 266-55-57
Nyitvatartás: 11.00 - 14.00, 14.30 - 21.00

Szervezési Iroda
1136 Pannónia u. 8.
Tel: 329-39-20
Nyitvatartás: hétfő - péntek: 10.00 - 18.00

Allee Bevásárlóközpont - 2. emelet
1117 Október huszonharmadika utca 8-10.
Tel: 06-30-519-3619
Nyitvatartás: kedd - péntek: 12.00 - 20.00, szombat - vasárnap: 10.00 - 18.00

Színházjeggyel, bérlettel kapcsolatos információért hívja a színház ingyenes zöld számát: 06 80 204 443
Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a Szervezési Iroda felújításának ideje alatt ingyenes zöld számunk nem elérhető. Megértésüket köszönjük!