English

Vígerdő
2022. 05. 06.

A Víg­szín­ház tár­su­la­ta Bu­da­pest egyik külső, erdős te­rü­le­tén öko­ló­gi­ai res­ta­u­rá­ció ke­re­té­ben Víg­er­dő lét­re­ho­zá­sá­ba kez­dett. A szín­ház szü­le­tés­nap­já­hoz kap­cso­ló­dó­an a tagok ha­gyo­mány­te­rem­tő szán­dék­kal 126 fa­cse­me­tét ül­tet­tek el a 10 mil­lió Fa Ala­pít­vány szak­mai tá­mo­ga­tá­sá­val. Az ős­ho­nos és a klí­ma­vál­to­zás­sal járó szá­raz­ság­nak el­len­ál­ló fa­cse­me­ték se­gí­te­nek majd a te­rü­le­ten a ter­mé­sze­tes ve­ge­tá­ció hely­re­ál­lí­tá­sá­ban.